Általános Szerződési Feltételek

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltató: Kovács Sarolta

Webshop: www.szeretetdinamizmus.hu

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe: kovsaci@freemail.hu vagy info@szeretetdinamizmus.hu

Telefon: +36 30 597 2866

Hívható: Hétköznapokon: 9:00-17:00-ig

Székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 83.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: folyamatban

Adószám: 66250900-1-03

A tárhelyet az Evolutionet Kft. szolgáltatja (adószám: 14992511-2-02, cégjegyzékszám: Cg. 02-09-05023, székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. – www.domain-tarhely.net)

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató:

www.szeretetdinamizmus.hu

Székhely: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 83.

Adószám: 66250900-1-03

Elérhetőség:

E-mail: kovsaci@freemail.hu vagy info@szeretetdinamizmus.hu

Tel:  +36 30 597 2866 (hívható: Hétköznapokon 9.00-17.00-ig)

Vásárló:

A www.szeretetdinamizmus.hu webáruházban az ÁSZF-et elfogadó, termékeket rendelő természetes, vagy jogi személyek, és a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1 Szolgáltatótól történő vásárlás kizárólag e-mailen vagy Interneten – webáruházon keresztül – történik

1.2 A Szolgáltatótól történő vásárlás feltétele, hogy vásárló a jelen ÁSZF-et megismerés után magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.3 A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a „Megrendelés” gombra kattintva jön létre. A felek között ily módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.4 A szerződés nyelve: magyar

1.5 A hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

1.6 A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó eladási ár magyar forintban értendő, bruttó ár, az ÁFA-t (5%) tartalmazza.

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

2.1 Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vásárlónak kicserélésre nincs joga, vagy ha a kicserélést nem vállalja, a Vásárló – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vásárló a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.

2.2. A Vásárló a kifogásait Eladó ügyfélszolgálatán jelezheti:

E-mail: kovsaci@freemail.hu vagy info@szeretetdinamizmus.hu

Tel:  +36 30 597 2866 (hívható: Hétköznapokon 9.00-17.00-ig)

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

3.1 A Vásárló a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését.

3.2 Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.

3.3 A Vásárló köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan  csomagolás, megrendelt, számlán szereplő áruk megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

3.4 Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállításról és a várható kézbesítés időpontjáról a GLS Hungary hivatalos oldalán tájékozódhat a Vásárló. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

3.5 Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az Eladó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vásárlónak felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vásárló tartozik viselni.

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA ÉS KÖLTSÉGEI

A szeretetdinamizmus.hu webáruház-ban házhozszállítással vásárolhat.

A szállítást a GLS Hungary végzi.

A szállítás-csomagolás költsége országosan: 1.100 HUF

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

5.1 A Vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban és bontatlan csomagolásban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról és annak költségeiről azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia.

5.2 Az Eladó elállás esetén a Vásárló által kifizetett összeget 30 napon belül tartozik visszafizetni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1 A Szolgáltatótól interneten történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

6.2. Kovács Sarolta semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

* az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

* bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;

* bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

* bármilyen adatvesztés;

* bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

* bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Az Ön által megadott adatokat Kovács Sarolta kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. GLS Hungary szolgálat, aki az XY Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.